Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 12 ao 30 de setembro de 2016.

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Idiomas do mundo

Información xeral
Descrición

O obxecto deste programa é ofrecer a oportunidade ao alumnado de realizar unha actividade de inmersión lingüística de 4 semanas de duración durante o verán de 2017 co obxecto de avanzar no dominio dalgunha das linguas europeas máis faladas no mundo (inglés, portugués, francés e alemán) e poder acreditar de xeito oficial o nivel acadado consonte o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL) coa obtención do diploma correspondente. O programa, ademais, permitirá a alumnado a súa participación nunha acción intercultural por medio do achegamento a outra cultura de Europa. Asemade, constitúe o obxecto do programa a educación dos participantes no respecto á diversidade e a igualdade.

DESTINOS

  • Irlanda/Reino Unido (inglés)
  • Portugal (portugués)
  • Francia (francés)
  • Alemaña/Austria (alemán)

SERVIZOS INCLUÍDOS NO PROGRAMA

  • Por determinar

TIPOS DE BOLSAS

  • Por determinar
Persoas destinatarias

REQUISITOS DOS/DAS SOLICITANTES

  • Por determinar
Período de realización

4 semanas de duración durante o verán de 2017

Condicións do programa

Inscrición alumnos

O prazo de presentación de solicitudes e documentación está por determinar.

Inscrición en liña a través da ficha específica Idiomas do Mundo

O alumnado que queira participar no programa deberá inscribirse en liña na web municipal www.edu.coruna.es a través da ficha específica indicando o idioma ou idiomas para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia.

Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que debe de imprimir o solicitante. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, indicando como solicitante os datos do/a alumno/a.

DOCUMENTACIÓN

Por determinar

Máis información

Para máis información consulten as bases do programa

Inscrición
Inscrición alumnos

O prazo de presentación de solicitudes e documentación está por determinar.

Inscrición en liña a través da ficha específica Idiomas do Mundo

O alumnado que queira participar no programa deberá inscribirse en liña na web municipal www.edu.coruna.es a través da ficha específica indicando o idioma ou idiomas para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia.

Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que debe de imprimir o solicitante. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, indicando como solicitante os datos do/a alumno/a.

DOCUMENTACIÓN

Por determinar