Índice
AVISOS
 • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 12 ao 30 de setembro de 2016.

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Escola municipal de música e Aula municipal de jazz e música moderna

Información xeral
Descrición

A Escola Municipal de Música da Coruña inaugurouse o 22 de novembro de 1998. A súa finalidade foi a de achegar todo tipo de música aos cidadáns do municipio e da contorna.

É un centro de ensinanzas non regradas que dispón de autonomía para deseñar a súa organización educativa e administrativa, tendo presentes as condicións socioeconómicas e culturais da sua contorna.

Persoas destinatarias

Calquera persoa, a partir dos 4 anos sen límite de idade.

Período de realización

Curso escolar 2016-2017

Condicións do programa

MÚSICA E MOVEMENTO

Criterios de admisión para as prazas vacantes:

 1. Por empadroamento, tendo prioridade as persoas solicitantes solicitantes empadroadas no Concello da Coruña.
 2. Por ter un/unha irmán/á, menor de 18 anos matriculado/a no centro
 3. Polo resultado do sorteo das dúas primeras letras dos apelidos que realizou a Xunta de Galicia para o curso 2016-2017. Este ano son: “H” e “C” para o primeiro apelido e “E” e “A” para o segundo.

ÁREA XERAL:

 1. Por empadroamento, tendo prioridad o alumnado empadronado no Concello da Coruña.
 2. Por ter un irmán ou unha irmá menor de 18 anos matriculado/a no Centro.
 3. Por orde de data de nacemento, tendo prioridade os/as solicitantes de menor idade.
Horario
 • Horario de apertura da escola: 08:00h a 22:00h.
 • Horario lectivo: 16:30h a 21:30h.
 • Horario de secretaría: 08:00h. a 15:00h.
Custo

MATRÍCULA:

MATRÍCULAS

USUARIOS

TARIFAS

XERAL

Alumnado empadroado no Concello da Coruña

79 €

XERAL

Alumnado empadroado en outros municipios

94,13 €

EXENTOS

A partir do segundo fillo/a matriculados/as menor de 18 anos.

0 €*

REDUCIDA

Familias con ingresos netos anuais menores de 3.971 € per capita

38,59 €*

* Ver condicións e detalles no apartado EXENCIÓN E REDUCIÓN DE TAXAS.

MENSUALIDADES:

Alumnado empadroado no Concello da Coruña.

MENSUALIDADES

ESPECIALIDADES

TARIFAS

MÚSICA E MOVEMENTO

Sen práctica instrumental

50,28 €

Con práctica instrumental*

63,73 €

XERAL

Tres clases á semana da área escollida

64,32 €

REDUCIDAS

De dúas a tres horas semanais

38,59 €

   

OBRADOIROS

Obradoiro durante o curso

28,07 €

     

* Só poderán elixir instrumento o alumnado que formalicen a súa matrícula interna e teña cumprido seis anos.

Alumnado empadroado fóra do Concello da Coruña.

MENSUALIDADES

ESPECIALIDADES

TARIFAS

MÚSICA E MOVEMIENTO

Sen práctica instrumental

60,80 €

Con práctica instrumental*

76,59 €

XERAL

Tres clases á semana da área escollida

77,76 €

REDUCIDAS

Non se aplican reducións de tasas

OBRADOIROS

Obradoiros durante o curso

28,07 €

     

* Só poderán elexir instrumento o alumnado que formalice a súa matrícula interna e teña cumprido seis anos.


EXENCIÓN DE MATRÍCULA E REDUCIÓN DE TAXAS

Só aquel alumnado empadroado no Concello da Coruña poderán verse beneficiados da exención de matrícula e/ou a redución de taxas.

 • EXENCIÓN DE MATRÍCULA para segundos e demáis fillos/as menores de 18 anos matriculados/as no Centro.
 • REDUCIÓN NO IMPORTE DE MATRÍCULA E MENSUALIDADES, por razóns de ingresos económicos familiares (aplicables só a menores de 18 anos e a xubilados).

Condicións: Familias con ingresos anuais netos menores de 3.971€ por cada membro da unidade familiar.

Documentación a entregar:

 1. Libro de familia: copia das follas de todos os membros da unidade familiar.
 2. Certificación da Axencia Tributaria das rentas de todos os membros da unidade familiar no ano 2015 (tanto se é conxunta como individual) ou da exención de presentala.
 3. Certificado de empadroamento de todos os membros da unidade familiar que vivan no domicilio do/a alumno/a. No caso de que o/a alumno/a non estea empadroado/a no domicilio dos sus pais, deberán acreditarse documentalmente as razóns desta situación, e esixirase a presentación de Certificacións da Axencia Tributaria segundo o caso concreto.

Nos casos de situacións familiares distintas das expostas, ou de dubidosa concreción, poderase solicitar documentación complementaria.

Os documentos que se solicitan deberán ser orixinais, e en ningún caso poden ser sustituidos por copias.

Taxas municipais:

 1. Matrícula: 38,59€.
 2. Mensualidades: Dúas a tres horas semanais: 38,59€.
Inscrición alumnado

Consultar no Centro os prazos de Preinscripción e Matrícula.

INFORMACIÓN RELACIONADA Máis información
Inscrición
Inscrición alumnado

Consultar no Centro os prazos de Preinscripción e Matrícula.

Contacto
Información de contacto
 • Dirección: Rúa da Torre nº 67, 15002 A Coruña
 • Teléfono: 981 22 67 52
 • Fax: 981 22 71 29
 • MAIL: emusica@coruna.es | emusica@edu.coruna.es
 • Director : José A. Acuña Fernández