Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

O aire que nos rodea

Información xeral
Descrición

INTRODUCIÓN

O ser humano coas súas actividades altera e modifica os ciclos da Terra. Polas nosas accións, en moitos casos, as consecuencias son unha elevada contaminación nas capas altas que repercute consecuentemente na nosa saúde. Nisto xogan un papel determinante e singularmente crítico as cidades.

Pero, cando falamos de "contaminación atmosférica", que significa? O primeiro no que todos pensamos é na "contaminación do aire", é dicir, cambios na composición química da atmosfera debidos á existencia de gases e compostos nocivos, aparición de chuvia ácida, destrución da capa de ozono, efecto invernadoiro, etc. Con este pensamento descoidamos, por exemplo, ao ruído, que é un dos axentes contaminantes máis importantes, a denominada "contaminación acústica".

OBXECTIVOS XERAIS DO PROGRAMA

  • Axudar aos escolares a adquirir unha conciencia e unha sensibilización polos problemas e o coidado da atmosfera.
  • Conseguir que teñan interese polo seu ámbito e a motivación necesaria para participar de xeito activo no coidado do seu ámbito.
  • Axudar a que consigan as aptitudes necesarias para identificar e resolver os problemas ambientais derivados da contaminación atmosférica.
  • Revelarlles a importancia que ten a contaminación acústica e coñecer como esta inflúe decisivamente na súa calidade de vida.

O Programa desenvólvese en tres sesións diferentes

  • Audiovisual interactivo: coloquio con apoio audiovisual na aula. Duración aproximada: 60 minutos. A elixir entre: a) "A contaminación atmosférica: quen a xera e como pode minimizarse". b) "A contaminación acústica: quen a xera e como pode minimizarse".
  • Actividades na aula. Duración aproximada: 60 minutos. A elixir entre: a) "Indicadores da calidade do aire" ou b) "Elaborar un mapa acústico: comparacións entre un espazo non degradado e un espazo ruidoso".
  • Visita guiada. Duración aproximada: 90 minutos. A elixir entre: "O sistema de control do aire da Coruña" (Parque de Santa Margarida) " e as "Instalacións da AEMet na Coruña".

O Aire que nos rodea

Destinatarios

5º, 6º de E. Primaria; 1º, 2º E. Secundaria

Actividades na aula

Duración

Idade preferente

Audiovisual interactivo (a escoller un)

A contaminación atmosférica: quen a xera e como pode minimizarse

60 min

5º y 6º de EP

A contaminación acústica: quen a xera e como pode minimizarse

60 min

1º y 2º de ESO

Taller en el Aula

(a escoller un)

Indicadores da calidade do aire

60 min

5º y 6º de EP

Elaborar un mapa acústico: comparacións entre un espazo no degradado e un espazo ruidoso

60 min

1º y 2º de ESO

Visita

El sistema de control del aire de A Coruña (Parque de Santa Margarita)

90 min

5º, 6º de EP; 1º y 2º de ESO

Instalacións da AEMet en A Coruña

90 min

5º, 6º de EP; 1º y 2º de ESO

Material de Apoio

Manual del Profesor

Manual del Alumno

Persoas destinatarias

Alumnado de 5º, 6º de E. Primaria; 1º, 2º E. Secundaria

Período de realización

De outubro de 2015 a xuño de 2016

Máis información

DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES

AUDIOVISUAL

A contaminación atmosférica: quen a xera e como pode minimizarse

Obxectivos

· Coñecer que é a contaminación atmosférica

· Mostrar que determinan as autoridades como valores de contaminación atmosférica

· Coñecer quen é os principais axentes xeradores desta contaminación

· Coñecer as medidas redutoras e paliativas desta contaminación

Contidos

A través deste audiovisual coñeceremos cales son os albores permitidos respecto ás emisións atmosféricas. A partir de superar estes valores, as consecuencias na nosa calidade de vida e as repercusións na nosa saúde. Por último, as responsabilidades das autoridades e de cada un dos cidadáns.

Desenvolvemento da actividade e metodoloxía

Detrás da complexidade da formulación química dun problema de contaminación atmosférica hai accións humanas: hábitos, industrias, ocio, etc.

Todos temos a nosa parte de culpabilidade porque o noso desmedido consumo provoca niveis de emisións que se tornan insás nas capas altas da atmosfera.

Repasaremos e charlaremos neste audiovisual con textos e vídeos tanto destes indicadores coma das medidas de política local, global e individual que todos debemos adoptar para contribuír a reducir esta contaminación.

Recursos necesarios

Aula, pantalla de proxección, ordenador portátil, proxector LCD

AUDIOVISUAL

A contaminación acústica: quen a xera e como pode minimizarse

Obxectivos

· Coñecer que fixan as autoridades como contaminación acústica

· Coñecer os indicadores utilizados para valorar os ambientes contaminados acusticamente

· Coñecer quen é os principais axentes xeradores desta contaminación

· Coñecer as medidas redutoras e paliativas desta contaminación.

Contidos

A través deste audiovisual aprenderemos cales son os albores permitidos respecto ás emisións acústicas. A partir dos valores críticos, as consecuencias na nosa calidade de vida. A nosa responsabilidade como cidadáns respecto a unha mellor calidade do noso ámbito acústico.

Desenvolvemento da actividade e metodoloxía

Nos países setentrionais europeos os niveis de contaminación acústica alcanzan cotas moi altas. Isto é inherente ao noso modo de vida (non percibimos que sexa realmente un problema serio) ou é que descoñecemos a súa transcendencia na nosa saúde? Mediante vídeos, opinións autorizadas, conclusións científicas e evidencias diarias coñeceremos o serio que é este problema.

Recursos necesarios

Aula, pantalla de proxección, ordenador portátil, proxector LCD

TALLER

Indicadores da calidade do aire

Obxectivos

· Coñecer que indicadores fixan a calidade do aire óptima e cales determinan a necesidade de medidas de control

· Que hábitos ou industrias xeran a contaminación da nosa atmosfera

· Coñecer a influencia deste tipo de contaminación nos nosos órganos sensoriais e na nosa saúde.

Contidos

Unha serie de índices determinan a calidade atmosférica do noso ámbito. Superar estes indicadores alerta ás autoridades sobre a necesaria adopción de medidas para preservar a nosa saúde. Nese momento de alerta formulámonos quen é os responsables e que valor, por enriba do económico, ten a nosa saúde.

Desenvolvemento da actividade e metodoloxía

É complicado comprender como algo tan inmenso como a atmosfera pode verse influenciado por partículas que son tan pequenas como case indescritibles. Mediante fichas, vídeos na aula e cuestionarios chegaremos a inquietantes conclusións acerca da nosa a calidade do aire atmosférico no Planeta. Podemos deducir o mesmo do noso ambiente local?

Recursos necesarios

Aula, pantalla de proxección, ordenador portátil, proxector LCD, fichas e táboas de comparativas.

TALLER

Elaborar un mapa acústico: comparacións entre un espazo non degradado e un espazo ruidoso

Obxectivos

· Coñecer que é o ruído. As distintas percepcións deste. Diferenzas entre xeracións, países e cidadáns.

· Coñecer cando o ruído é completamente insán.

· É posible un consenso respecto ao ruído?

Contidos

Os distintos indicadores técnicos sobre o ruído determinan cando o ruído é intolerable e supón un prexuízo vital evidente, degradando a nosa saúde. Ao respecto hai un consenso científico e unhas medidas aprobadas polos gobernos, institucións internacionais políticas e científicas. Repasaremos estas cuestións e coñeceremos a realidade da nosa cidade que plasmaremos no noso mapa de ruído.

Desenvolvemento da actividade e metodoloxía

Os mapas de ruído son bases técnicas sobre as que abordar as políticas de saúde atmosférica na parte acústica do problema. Como se elaboran e realizar o noso, a partir de distintos indicadores servidos na aula, será a tarefa que desenvolver neste taller.

Recursos necesarios

Follas de indicadores de decibelios, fichas técnicas, planos, situacións de puntos quentes nos distintos barrios...

Obxectivos

Aula, pantalla de proxección, ordenador portátil, proxector LCD, fichas e táboas de comparativas, mapa urbano e de barrios...

VISITA

O SISTEMA DE CONTROL DO AIRE DA CORUÑA (PARQUE DE SANTA MARGARIDA)

Obxectivos

· Descubrir o funcionamento e os parámetros estudados nas Estacións de Vixilancia da Calidade do Aire na Coruña. Cantas e cales son na nosa cidade.

· Dar a coñecer indicadores naturais da contaminación atmosférica que están a noso arredor: liques e plantas alértannos.

· Coñecer e demandar a obrigatoriedade das autoridades de controlar a calidade do aire que respiramos.

Contidos

· O ruído percibido directamente na rúa.

· Medición do son: os decibelios.

· Niveis de ruído e efectos á súa exposición.

· Medición de parámetros meteorolóxicos nas casetas do Aire.

· Medición da contaminación atmosférica

· Indicadores naturais da contaminación atmosférica.

Desenvolvemento da actividade e metodoloxía

A través dun percorrido camiñando polo Parque de Santa Margarida imos coñecer interesantes cuestións acerca da contaminación atmosférica. Alí visitaremos a Estación de Calidade do Aire. Os participantes, a través dunha ficha de traballo, realizarán unha toma de datos de diferentes parámetros ambientais para ser analizados posteriormente no taller.

Recursos necesarios

Fichas de toma de datos

VISITA

OBSERVATORIO de la AEMet en nuestra ciudad

Obxectivos

· Que os alumnos coñezan os labores que desenvolve a Axencia Española de Meteoroloxía para o estudo da atmosfera.

· Coñecer que a AEMet desenvolve os servizos meteorolóxicos de competencia do Estado e o apoio das políticas públicas e actividades privadas relacionadas coa meteoroloxía.

· Coñecer a tarefa que desenvolve a AEMet como contribución á seguridade de persoas e bens e ao benestar e desenvolvemento sostible.

· A AEMet como autoridade meteorolóxica aeronáutica

Contidos

Nesta visita os alumnos poden coñecer as instalacións do servizo meteorolóxico estatal situado na nosa cidade. Ademais, descubrir as experiencias relacionadas coa atmosfera e o clima que desenvolve o persoal técnico e científico desta sede.

Desenvolvemento da actividade e metodoloxía

A actividade desenvólvese nas propias instalacións da AEMet da nosa cidade.

Contacto
Información de contacto

Puertas Afuera Comunicación Medioambiental y Cultural, S.L.

Tel.: 981903834

Correo electrónico: educacionambientalcoruna@gmail.com