Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Obradoiro de linguas estranxeiras en secundaria

Información xeral
Descrición

Programa de comprensión auditiva e expresión e interacción oral en inglés e francés.

Ademáis pódese ofertar alemán, chinés e portugués para galegos nas catro destrezas: comprensión auditiva e expresión oral, así como comprensión e expresión escrita.

Orientado á preparación das probas da certificación internacional dos niveis do Marco Común Europeo das Linguas.

Persoas destinatarias

Alumnado matriculado na ESO, no bacharelato ou na FP dos IES e CIFP da cidade.

Ratio mínima de 12 e máxima de 15 persoas.

Trimestralmente faremos unha revisión do número de asistentes para comprobar que se mantén a ratio mínima, de non ser así e previo aviso, poderase suspender a actividade para o seguinte trimestre.

Período de realización

Do 5 de outubro de 2015 ao 31 de maio de 2016

Horario

Cada grupo recibirá dúas horas semanais, distribuídas en días alternos.

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

A distribución e organización dos grupos nos centros farase en función da demanda e do nivel do participante

Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

Os horarios para os grupos de inglés son os seguintes:

IES

DÍA

HORARIO

Agra do Orzán

Luns – Mércores

16.30 a 17.30

Elviña

Luns – Mércores

16.30 a 17.30

Eusebio da Guarda

Martes – Xoves

16.30 a 17.30

Fernando Wirtz

Luns - Mércores

16.00 a 17.00

Monte das Moas

Luns – Mércores

16.30 a 17.30

Rafael Dieste

Luns – Mércores

16.30 a 17.30

R. Puga Ramón

Martes – Xoves

16.30 a 17.30

R. Menéndez Pidal

Luns – Mércores

16.30 a 17.30

R. Otero Pedrayo

Luns – Xoves

16.30 a 17.30

Salvador de Madariaga

Luns – Mércores

17.00 a 18.00

Os horarios para alemán, francés, chinés e portugués para galegos están por definir e dependen das solicitudes recibidas.

Custo

15 € mensuais. O pago farase trimestralmente. O primeiro pago realizarase a inicios de outubro, unha vez que sexa admitido no programa.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 ao 30 de setembro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: IDIOMAS EN SECUNDARIA”

Do 15 ao 28 de setembro

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) a inicios de outubro.

Criterios para a admisión:

1. Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.

2. Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Centros onde se oferta

Agra do Orzán

Elviña

Eusebio da Guarda

Fernando Wirtz

Monte das Moas

Rafael Dieste

R. Puga Ramón

R. Menéndez Pidal

R. Otero Pedrayo

Salvador de Madariaga

Os centros que non están no listado e que desexen participar no programa este curso poden porse en contacto no correo educacion@coruna.es

Entidades colaboradoras

Activa

Galicia@activa.org

Avda. Lamadosa, 16 15009 A Coruña

Tlfno. 981 139 248 / 600 904 941

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 ao 30 de setembro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: IDIOMAS EN SECUNDARIA”

Do 15 ao 28 de setembro

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) a inicios de outubro.

Criterios para a admisión:

1. Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.

2. Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educación@coruna.es