Índice
AVISOS
 • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

 • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Bolsas USA

Información xeral
Descrición

Programa educativo municipal que ten como obxectivo posibilitar ao alumnado empadroado e escolarizado no municipio, a aprendizaxe e a adquisición da lingua inglesa nunha situación de inmersión lingüística en USA facilitando, ao mesmo tempo, o coñecemento profundo da cultura estadounidense.

Este programa educativo realizarase por medio da concesión de bolsas para cursar o Grado 11º , equivalente a 1º de Bacharelato, nun High School norteamericano.

Neste curso disponse de 50 prazas, sempre suxeitas a variación en función da dispoñibilidade orzamentaria.

Persoas destinatarias

Alumnado matriculado e empadroado no Concello da Coruña que estea cursando 4º de ESO durante o curso 2014/15 e estean en condicións de cursar 1º de Bacharelato durante o curso 2015/16

REQUISITOS:

 • Constar empadroado no Concello da Coruña xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal, dende o 1 de setembro de 2014.
 • Estar matriculado e cursando 4º de ESO nun centro educativo do Concello da Coruña na data de presentación da solicitude. Non se admitirán solicitudes do alumnado que curse 4º de ESO nun Programa de Diversificación Curricular.
 • Obter en 3º da ESO unha cualificación media de 7 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa.
 • Acreditar por medio dun certificado médico unhas condicións de saúde idóneas para permanecer un curso académico fóra do contorno familiar e social. No caso de resultar seleccionado para participar no programa o alumnado deberá cumprir os requisitos de saúde que establece o programa Estatal Americano.
Período de realización

A estancia en EEUU comezará en agosto de 2015 e finalizará en xuño de 2016, incluídas as vacacións escolares de Nadal e Semana Santa.

Condicións do programa

Deberase aportar a seguinte documentación:

 1. Fotografía recente tamaño carné
 2. Fotocopia do DNI da persoa solicitante e dos seus pais
 3. Resgardo asinado da ficha de solicitude que se cubriu on-line
 4. Certificacións expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria das declaracións de IRPF individuais de ambos proxenitores ou conxunta. correspondentes ao exercicio 2013, emitidas e datadas no mes de novembro de 2014. No suposto de familias monoparentais só será necearia a certificación do proxenitor ou representante legal que teña legalmente a custodia do solicitante. Esta condición acreditarase mediante fotocopia compulsada do libro de familia e, segundo o caso, sentencia de separación, de divorcio ou de nulidade, ou certificado de viuvez.
 5. Certificado das cualificacións correspondentes ao curso de 3º da ESO do curso académico 2013-14.
 6. Se fose o caso, certificado expedido pola Xunta de Galicia ou organismo oficial competente en materia, acreditativo do grao de discapacidade do alumno, pai, nai ou irmán/á membro da unidade familiar.
 7. Certificado médico
 8. Anexo I. cuberto polo centro educativo, segundo as indicacións e coas sinaturas correspondentes.
 9. Títulos de inglés (certificados cotexados)

O Concello resérvase o dereito a verificar a documentación presentada, quedando obrigado o interesado a facilitar canta información sexa requirida polo SME.

Custo

O custe da estancia e a escolaridade en USA do 80% dos participantes será cuberto, como máximo nun 80% polo Concello, e como mínimo, nun 20% polas familias. Estas porcentaxes poderán variar en función dos ingresos familiares per cápita, dacordo cos criterios establecidos polo Servizo Municipal de Educación.

Bolsas completas: o Concello asumirá o 100% do coste total de ata o 20% do alumnado pertencentes a familias con menores ingresos per cápita.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: BECAS USA”

Do 7 ao 21 de novembro até as 14:00h

 • A inscrición deberase efectuar nos seguintes rexistros municipais:

Rexistro Xeneral do Pazo Municipal

Dirección:Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña

Rexistro Xeral Municipal do Fórum Metropolitano

Dirección:Rúa Río Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña

Rexistro do centro sociocultural ÁGORA

Dirección:Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña

Horario: luns a venres de 08:00 h. a 14:00 h.

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: BECAS USA”

Do 7 ao 21 de novembro até as 14:00h

 • A inscrición deberase efectuar nos seguintes rexistros municipais:

Rexistro Xeneral do Pazo Municipal

Dirección:Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña

Rexistro Xeral Municipal do Fórum Metropolitano

Dirección:Rúa Río Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña

Rexistro do centro sociocultural ÁGORA

Dirección:Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña

Horario: luns a venres de 08:00 h. a 14:00 h.

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00 ext. 12047
Fax: 981 18 43 70

EMPRESA COLABORADORA

Company of Linguistic Services S.L. (CLS)

Adastra Coruña

info@cls-idiomas.com

981 927 130