Índice
AVISOS
  • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

  • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Escola municipal de música e Aula municipal de jazz e música moderna

Información xeral
Descrición

A Escola Municipal de Música da Coruña inaugurouse o 22 de novembro de 1998. A súa finalidade foi a de achegar todo tipo de música aos cidadáns do municipio e da contorna.

É un centro de ensinanzas non regradas que dispón de autonomía para deseñar a súa organización educativa e administrativa, tendo presentes as condicións socioeconómicas e culturais da sua contorna.

Persoas destinatarias

Calquera persoa, a partir dos 4 anos sen límite de idade.

Período de realización

Curso escolar 2014-2015

Condicións do programa

Criterios de admisión para as prazas vacantes:

A- Por empadroamento, tendo prioridade as persoas solicitantes solicitantes empadroadas no Concello da Coruña.
B- Por ter un irmán, menor de 18 anos matriculado no centro
C- Polo resultado do sorteo das dúas primeras letras dos apelidos que realizou a Xunta de Galicia para o curso 2014-2015. Este ano son: “I” e “R” para o primeiro apelido e “K” e “B” para o segundo.

Horario

· Horario de apertura da escola: 08:00 a 22:00 h.

· Horario lectivo: 16:30 a 21:30 h.

· Horario de secretaría: 08:00 a 15:00 h.

Custo

MATRICULA:

MATRÍCULAS

USUARIOS

TARIFAS

XERAL

Alumnos empadroados no Concello da Coruña

79 €

XERAL

Alumnos empadroados en outros municipios

94,13 €

EXENTOS

A partir do segundo fillo/s matriculados menor de 18 anos.

0 €*

REDUCIDA

Familias con ingresos netos anuais menores de 3.971 € per capita

38,59 €*

* Ver condicións e detalles no apartado EXENCIÓN E REDUCIÓN DE TAXAS.

MENSUALIDADES:

Alumnos empadroados no Concello da Coruña.

MENSUALIDADES

ESPECIALIDADES

TARIFAS

MÚSICA E MOVEMENTO

Sen práctica instrumental

50,28 €

Con práctica instrumental*

63,73 €

XERAL

Tres clases á semana da área escolliida

64,32 €

REDUCIDAS

De dous a tres horas semanais

38,59 €

Catro horas semanais

61,98 €

OBRADOIROS

Obradoiro durante o curso

28,07 €

AVANZADO DE JAZZ

Catro horas semanais en dous días

75,43 €

* Só poderán elexir instrumento os alumnos que formalicen a súa matrícula interna e teñan cumpridos seis anos.

Alumnos empadroados fóra do Concello da Coruña.

MENSUALIDADES

ESPECIALIDADES

TARIFAS

MÚSICA E MOVEMIENTO

Sen práctica instrumental

60,80 €

Con práctica instrumental*

76,59 €

XERAL

Tres clases á semana da área escolliida

77,76 €

REDUCIDAS

No se aplican reducións de tasas

OBRADOIROS

Obradoiros durante o curso

28,07 €

AVANZADO DE JAZZ

Catro horas semanais en dous días

91,21 €

* Só poderán elexir instrumento os alumnos que formalicen a súa matrícula interna e teñan cumpridos seis anos.


EXENCIÓN DE MATRÍCULA E REDUCIÓN DE TAXAS

Só aqueles alumnos empadroados no Concello da A Coruña poderán verse beneficiados da exención de matrícula e/ou a redución de taxas.

· EXENCIÓN DE MATRÍCULA para segundos e demáis fillos menores de 18 anos matriculados no Centro.

· REDUCIÓN NO IMPORTE DE MATRÍCULA E MENSUALIDADES, por razóns de ingresos económicos familiares (aplicables só a menores de 18 anos e a xubilados).

Condicións: Familias con ingresos anuais netos menores de 3.971€ por cada membro da unidade familiar.

Documentación a entregar:

a. Libro de familia: copia das follas de todos os membros da unidade familiar.

b. Certificación da Axencia Tributaria das rentas de todos os membros da unidade familiar no ano 2013 (tanto se é conxunta como individual) ou da exención de prensentala.

c. Certificado de empadroamento de todos os membros da unidade familiar que vivan no domicilio do alumno. No caso de que o alumno non estea empadroado no domicilio dos sus pais, deberán acreditarse documentalmente as razóns de esta situación, e esixirase a presentación de Certificacións da Axencia Tributaria según o caso concreto.

Nos casos de situacións familiares distintas das expostas, ou de dudosa concreción, poderase solicitar documentación complementaria.

Os documentos que se solicitan deberán ser orixinais, e en ningún caso poden ser sustituidos por copias.

Taxas municipais:

a. Matrícula: 38,59€.

b. Mensualidades:

- Dous a tres horas semanais: 38,59€.

- Catro horas semanais: 61,98€.

Inscrición alumnado

Consultar no Centro os prazos de Preinscripción e Matrícula.

INFORMACIÓN RELACIONADA Máis información
Inscrición
Inscrición alumnado

Consultar no Centro os prazos de Preinscripción e Matrícula.

Contacto
Información de contacto
  • Dirección: Rúa da Torre nº 67, 15002 A Coruña
  • Teléfono: 981 22 67 52
  • Fax: 981 22 71 29
  • MAIL: emusica@coruna.es | emusica@edu.coruna.es
  • Director : José A. Acuña Fernández