Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa Semente

Información xeral
Descrición

Programa educativo que pretende fomentar o espírito emprendedor adquirindo hábitos e condutas de forma autónoma desenvolvendo as capacidades emprendedoras a través da creación dunha cooperativa escolar na aula.

A área de emprendedores do Servizo Municipal de Emprego detectou a necesidade de implantar un programa global, que, favoreza o desenvolvemento do espírito emprendedor entre os nenos e nenas (capacidade creativa, de asunción de riscos, de liderado, de motivación, de comunicación, de negociación, de toma de decisións, de planificación, ...).

O OBXECTIVO XERAL do programa SEMENTE será difundir a cultura e actitude emprendedora entre o alumnado dos ciclos educativos referenciados.

Os obxectivos específicos son os seguintes:

  • Desenvolvemento de capacidades emprendedoras.
  • Conexión entre a escola e a empresa.
  • Realizar unha aprendizaxe transversal nun contexto creativo e lúdico.
  • Adquirir hábitos de comportamento autónomo en relación co traballo e orientados a relacións interpersoais.
  • Coñecer as normas de funcionamento grupales e desenvolver hábitos de conciencia emprendedora referidos á empresa ou a outro tipo de asociación.
Persoas destinatarias

Alumnado de 2º e 3º ciclos E. Primaria e alumnado de E. Especial de centros educativos do Concello.

Período de realización
  • Outubro - Novembro: Período de información ao profesorado dos centros seleccionados e coordinación, organización e seguemento do programa.
  • Novembro 2013 - Maio 2014: Desenvolvemento do programa.
  • 1ª quincena de Xuño 2014: Avaliación
Condicións do programa

O programa utiliza como instrumento central para a consecución do citado obxectivo o proxecto de creación e xestión dunha COOPERATIVA ESCOLAR de fabricación de produtos, que logo venderán nun mercado. Posteriormente decidirán onde investirán os beneficios obtidos.

Este programa reproduce situacións reais no proceso de constitución da empresa e as súas actividades posteriores: Fabrícanse produtos reais para realizar unha venda “real” ao final do curso. Parte dos beneficios obtidos no proceso da venda destinaranse a doazóns a entidades benéficas, o cal tamén redunda en espertar un sentido "solidario"

Horario

Adáptase o horario escolar ás necesidades de cada centro

Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Ficha de solicitude específica “Programa SEMENTE”

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Novidades para este curso

Entregaránse premios regulados por bases que se establecerán no seu momento

Centros onde se oferta

Todos os centros educativos que teñan alumnado de 2º e 3º ciclos E. Primaria e alumnado de E. Especial de centros educativos do Concello

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Ficha de solicitude específica “Programa SEMENTE”

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Contacto