Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Bolsas USA

Información xeral
Descrición

Programa educativo municipal que ten como obxectivo posibilitar ao alumnado empadroado e escolarizado no municipio, a aprendizaxe e a adquisición da lingua inglesa nunha situación de inmersión lingüística en USA facilitando, ao mesmo tempo, o coñecemento profundo da cultura estadounidense.

Este programa educativo realizarase por medio da concesión de bolsas para cursar o Grao 11º , equivalente a 1º de Bacharelato, nun High School norteamericano.

Persoas destinatarias

Alumnado matriculado e empadroado no Concello da Coruña que estea cursando 4º de ESO durante o curso 2013/14 e estean en condicións de cursar 1º de Bacharelato durante o curso 2014/15

REQUISITOS

  • Residir no Concello da Coruña e constar empadroado xunto coa súa familia ou representante legal, desde o 1 de setembro de 2013.
  • Estar matriculado e cursando 4º de ESO nun centro educativo do Concello na data de presentación da solicitude. Non se admitirán solicitudes de alumnado que curse 4º de ESO nun Programa de Diversificación Curricular.
  • Obter en 3º de ESO unha cualificación media de 7 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa. Admitiranse solicitudes cunha cualificación media de 6 puntos ou máis, que serán valoradas no caso de que queden prazas dispoñibles.
  • Posuír as características persoais necesarias para vivir durante un curso académico cunha familia diferente á propia e no contexto social e académico da cultura norteamericana. Este requisito será valorado polo titor do participante, o departamento de orientación e a dirección do centro.
  • Superar unha proba de coñecemento de Inglés que organizará e realizará o SME.
  • Aprobar todas as materias de 4º de ESO na convocatoria de xuño do curso 2013-14.
  • Acreditar por medio dun certificado médico unhas condicións de saúde idóneas para permanecer un curso académico fose da contorna familiar e social.
Período de realización

Este programa comezará en agosto de 2014 e finalizará en xuño de 2015, incluídas as vacacións escolares de Nadal e Semana Santa.

Condicións do programa

46 prazas, sempre suxeitas a variación en función da dispoñibilidade orzamentaria.

Custo

O custe da estancia e a escolaridade en USA do 80% dos participantes será cuberto, como máximo nun 80% polo Concello, e como mínimo, nun 20% polas familias dos alumnos. Estas porcentaxes poderán variar en función dos ingresos familiares per cápita, dacordo cos criterios establecidos polo Servizo Municipal de Educación.

Bolsas completas: o Concello asumirá o 100% do coste total de ata o 20% dos alumnos pertencentes a familias con menores ingresos per cápita.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: BECAS USA 14-15”

A ficha estará dispoñible dende o 18 de outubro ata o 4 de novembro

DOCUMENTACIÓN APORTADA POLAS FAMILIAS

  • Copia do resgardo da inscrición on-line asinado polo solicitante e a persoa ou persoas que teñan ou compartan a patria potestade sobre o solicitante.
  • Fotografía recente tamaño carné.
  • Fotocopia do DNI.
  • Certificacións expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria das declaracións de IRPF individuais de ambos os proxenitores ou conxunta, correspondentes ao exercicio 2012, emitidas e datadas no mes de outubro de 2013.
  • As persoas que forman parte de unidades familiares non obrigadas a declarar ou das que as administracións tributarias non dispoñen de datos, deberán entregar unha certificación expedida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa desta situación.
  • No caso de familias monoparentais presentarase fotocopia compulsada do libro de familia e, cando corresponda, sentenza de separación, divorcio, nulidade, ou certificado de viuvez.
  • Certificado médico, no que se faga constar que o solicitante non presenta ningún impedimento na súa saúde para vivir un curso académico nun país estranxeiro.
  • Se fose o caso, títulos oficiais de idiomas contemplados nas bases.
  • Se fose o caso, certificado expedido pola Xunta de Galicia ou organismo oficial competente na materia, acreditativo do grao de minusvalía do solicitante, pai, nai ou irmán/a membros da unidade familiar.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POLO CENTRO

  • Certificado das calificaciones correspondentes ao curso académico de 3º de ESO.
  • Anexo I onde se acredite que o participante posue as características persoais necesarias para vivir durante un curso académico en USA. Estará cuberto según as indicacións e coas firmas correspondentes.
  • A documentación achegada polo alumnado

Os centros reunirán a documentación aportada polas familias e polo centro e a presentarán no rexistro do concello en sobre cerrado co nome do participante escrito de forma visible.

PRAZOS

  • Remisión documentación polos centros ao SME: até o 8 de novembro
  • Relación de admitidos e excluídos: 19 de novembro
  • Probas de inglés: 2 de decembro. Comprensión auditiva e escrita.
  • 3 e 4 de decembro. Compresión e expresión oral.
Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: BECAS USA 14-15”

A ficha estará dispoñible dende o 18 de outubro ata o 4 de novembro

DOCUMENTACIÓN APORTADA POLAS FAMILIAS

  • Copia do resgardo da inscrición on-line asinado polo solicitante e a persoa ou persoas que teñan ou compartan a patria potestade sobre o solicitante.
  • Fotografía recente tamaño carné.
  • Fotocopia do DNI.
  • Certificacións expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria das declaracións de IRPF individuais de ambos os proxenitores ou conxunta, correspondentes ao exercicio 2012, emitidas e datadas no mes de outubro de 2013.
  • As persoas que forman parte de unidades familiares non obrigadas a declarar ou das que as administracións tributarias non dispoñen de datos, deberán entregar unha certificación expedida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa desta situación.
  • No caso de familias monoparentais presentarase fotocopia compulsada do libro de familia e, cando corresponda, sentenza de separación, divorcio, nulidade, ou certificado de viuvez.
  • Certificado médico, no que se faga constar que o solicitante non presenta ningún impedimento na súa saúde para vivir un curso académico nun país estranxeiro.
  • Se fose o caso, títulos oficiais de idiomas contemplados nas bases.
  • Se fose o caso, certificado expedido pola Xunta de Galicia ou organismo oficial competente na materia, acreditativo do grao de minusvalía do solicitante, pai, nai ou irmán/a membros da unidade familiar.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POLO CENTRO

  • Certificado das calificaciones correspondentes ao curso académico de 3º de ESO.
  • Anexo I onde se acredite que o participante posue as características persoais necesarias para vivir durante un curso académico en USA. Estará cuberto según as indicacións e coas firmas correspondentes.
  • A documentación achegada polo alumnado

Os centros reunirán a documentación aportada polas familias e polo centro e a presentarán no rexistro do concello en sobre cerrado co nome do participante escrito de forma visible.

PRAZOS

  • Remisión documentación polos centros ao SME: até o 8 de novembro
  • Relación de admitidos e excluídos: 19 de novembro
  • Probas de inglés: 2 de decembro. Comprensión auditiva e escrita.
  • 3 e 4 de decembro. Compresión e expresión oral.
Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educación@coruna.es

Tel. 981 18 42 00 ext. 12047
Fax: 981 18 43 70

EMPRESA COLABORADORA

Company of Linguistic Services S.L. (CLS)

Adastra Coruña

info@cls-idiomas.com

981 927 130

EMPRESA ADXUDICATARIA

AD ASTRA

C/ Menéndez Pelayo, 7-1º Dta

981 927 130

Novas
Novas relacionadas
Francisco Mourelo presenta unha nova edición de Bolsas USA Os obxectivos principais son os de obter un dominio avanzado da lingua inglesa e adquirir un coñecemento profundo da cultura estadounidense
Axenda
Axenda relacionada e próximos eventos

Eventos de Axenda

Evento Inicio Fin
Reunión informativa bolsas USAVenres 18 ás 18:30 realizarase unha reunión informativa no IES Eusebio da Garda para todas as familias interesadas. 18/10/2013(18:30) ---
Prazo solicitudeO prazo durará ata o 4 de novembro 18/10/2013 04/11/2013
Remisión de documentación polos centros ao SMERemata o prazo para a remisión de documentación das Bolsas ao SME 19/11/2013 19/11/2013
Proba auditiva e escrita de inglés.O 2 de decembro levarase a cabo a proba de inglés de comprensión auditiva e escrita 02/12/2013 02/12/2013
Proba de expresión oral de inglésOs días 3 e 4 de decembro levarase a cabo a proba de inglés de comprensión e expresión oral 03/12/2013 04/12/2013