Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Escola municipal de música e Aula municipal de jazz e música moderna

Información xeral
Descrición

A Escola Municipal de Música comenza ou seu décimo cuarto ano cun obxectivo moi claro: ofrecer un ensino alternativo e de calidade, sentando as bases dun novo modelo de ensino baseado, fundamentalmente, na práctica instrumental.

Libro informativo da EMM (enlace)

Persoas destinatarias

Calquera persoa, a partir dos 4 anos sen límite de idade, en función das áreas de ensino

Período de realización

Curso escolar 2013-2014

Condicións do programa

Criterios de admisión para as prazas vacantes:

- Por empadroamento, tendo prioridade os solicitantes empadroados no Concello da Coruña.
- Por ter un irmán, menor de 18 anos matriculado no centro
- Por orde de data de nacemento, tendo prioridade os solicitantes de menor idade.
- No caso de Música e Movemento, se houbese empate, adxudicaranse as prazas de acordo co resultado do sorteo das dúas primeiras letras do apelido que realiza cada ano o Excmo. Concello da Coruña para os centros docentes da súa titularidade.
-Tanto os horarios de clase, como o profesor, serán adxudicados pola Dirección do Centro.

Custo

TAXAS ACADÉMICAS 2013-2014

- A matrícula anual: 79 euros

- Área de “Música e movemento” (escolares de 4 a 7 anos, inclusive)

IDADE

TASAS MENSUAIS

4-5 años

50,28 €

6-7 años

50,28 €

- “Música e movemento” con práctica instrumental: 63,73 euros

- “Áreas de Música clásica, Jazz e Música moderna e Música tradicional”: 64,32 euros

- “Curso avanzado de Jazz”: 75,43 euros

As taxas académicas son para escolares empadroados no Concello da Coruña, supoñendo isto un incremento aproximado do 20% para alumnos que non cumpran esta condición.

EXENCIÓN DE MATRÍCULA E REDUCIÓN DE TAXAS
As exencións e reducións nas taxas, que figuran a continuación, serán só aplicables ao alumnado menor de 18 anos e empadroado no municipio da Coruña.

1. Exención de matrícula para segundos e demais fillos menores de 18 anos matriculados no centro. Para que a devandita exención sexa aplicable, deberá presentarse copia do resgardo acreditativo de abonar as taxas correspondentes da matrícula do primeiro fillo.

2. Bonificación no importe de matrícula e mensualidades, por razóns de ingresos económicos familiares (aplicables só a menores de 18 anos e a xubilados).
Familias con ingresos netos anuais menores de 3.971 € por cada membro da unidade familiar:
- Matrícula: 38,59 euros
- Mensualidades: 38,59 euros (de dúas a tres horas semanais)

- Mensualidades: 61,98 euros (a partir de catro horas semanais)

Para poder optar a esta bonificación, deberá presentarse a solicitude xunto con toda a documentación correspondente.

Non se reducirá o importe de matrícula nin mensualidades ata que non se presente toda a documentación necesaria e sexa aprobada pola Xunta de Goberno do Consorcio para a Promoción da Música. Unha vez concedida a reducción, devolveranse as cantidades abonadas de máis, nas mensualidades seguintes.


Inscrición alumnado

MATRÍCULA PARA ALUMNOS INTERNOS:
- Do 8 ao 19 de abril, en horario de 08:00 a 21:30 h.

OFERTA DE PRAZAS VACANTES: preinscrición e matrícula no mes de maio

PREINSCRICIÓN: PARA ALUMNOS DE NOVO INGRESO:
- Publicación das prazas dispoñibles: 2 de maio

- Do 6 ó 16 de maio (para a formalización da matrícula é imprescindible realizar antes a preinscrición), de 08.00 a 21.30 h.

- Publicación das listas de admitidos: 23 de maio.

Nelas figurará a especialidade instrumental, así como os horarios concedidos.

MATRÍCULA PARA ALUMNOS NOVOS:

Do 23 ó 31 de maio de 2013, en horario de 08.00 a 21.30h horas.

INFORMACIÓN RELACIONADA Máis información
Inscrición
Inscrición alumnado

MATRÍCULA PARA ALUMNOS INTERNOS:
- Do 8 ao 19 de abril, en horario de 08:00 a 21:30 h.

OFERTA DE PRAZAS VACANTES: preinscrición e matrícula no mes de maio

PREINSCRICIÓN: PARA ALUMNOS DE NOVO INGRESO:
- Publicación das prazas dispoñibles: 2 de maio

- Do 6 ó 16 de maio (para a formalización da matrícula é imprescindible realizar antes a preinscrición), de 08.00 a 21.30 h.

- Publicación das listas de admitidos: 23 de maio.

Nelas figurará a especialidade instrumental, así como os horarios concedidos.

MATRÍCULA PARA ALUMNOS NOVOS:

Do 23 ó 31 de maio de 2013, en horario de 08.00 a 21.30h horas.

Contacto
Información de contacto

Sede: Rúa da Torre, 67. CP: 15002

Teléfono: 981 22 67 52

Fax: 981 22 71 29

Horario de atención administrativa: de luns a vernes, de 08.00 a 22.00.h

Horario lectivo: de luns a vernes, de 16.30 a 21.30 h.

Director : José A. Acuña Fernández